Korolevskaya Svita Grace Lovely Boy
Korolevskaya Svita Anabel Bright Dream X Marques Cohello Zlota Magnolia

boy

д.р. 09.08.2022 зав. Коровина К.