Korolevskaya Svita Grace Lovely Boy
Korolevskaya Svita Anabel Bright Dream X Marques Cohello Zlota Magnolia

boy

d.o.b 09.08.2022 breeder Korovina K.